STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Hieronder de officiele tekst van de Gemeente Heerenveen waarin het bestemmingsplan "Ecokathedrale bestemming"  is vastgelegd in 2007:


Ecokathedraal
Ten noorden van Mildam aan de Yntzelaan is sprake van een bijzonder project in de vorm van de ecokathedraal. De doelstelling van een ecokathedraal-systeem is het ontwikkelen van hoogcomplexe structuren door samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen. Daarmee wordt beoogd het bevorderen van inzicht en bewustzijn van het begrip ‘tijd’ als voorwaarde voor de creatieve ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.De ecokathedraal aan de Yntzelaan ten noorden van de Mildam is specifiek bestemd als “Ecokathedraal systeem”. Een ecokathedraal systeem ontstaat zonder blauwdruk of bouwplan van een vooraf gedefinieerd eindresultaat. Het gaat om een proces dat zich eindeloos in de tijd voortzet; er zal nooit een eindsituatie ontstaan. Gelet hierop is het niet zinvol een specifiek bouwvlak aan te geven; het bouwvlak wordt begrensd door de kadastrale grenzen van het perceel. Ook is er geen hoogtebeperking aangebracht voor de bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Het proces van ontwikkeling is zodanig traag, dat er binnen de planperiode maar een geringe verandering op zal treden. Bij de ecokathedraal is een gebouw toegestaan ten behoeve van onderhoud en beheer en atelierruimte. Dit gebouw mag niet groter zijn dan 150 m²."

Ecokathedraal systeem
25. 1. Bestemmingsomschrijving
25. 1. 1. De op de kaart voor Ecokathedraal systeem aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de ontwikkeling
van een ecokathedraal systeem;
b. een gebouw, waaronder een overkapping, ten behoeve van:
1. onderhoud en beheer van het ecokathedraal systeem;
2. atelierruimte;
c. het recreatief en educatief medegebruik; met de daarbijbehorende:
d. terreinen;
e. parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen en bebossing;
g. paden.

25. 2. Bouwvoorschriften
25. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 25.1.1. onder a genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. er zullen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van de ontwikkeling van één ecokathedraal systeem;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het gebied dat op de kaart niet is voorzien van de aanduiding “geen bebouwing toegestaan”.
25. 2. 2. Voor het bouwen van het in lid 25.1.1. onder b genoemde gebouw of overkapping gelden de volgende bepalingen:
a. het aantal gebouwen of overkappingen zal ten hoogste één bedragen;
b. het gebouw of de overkapping zal uitsluitend worden gebouwd binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “gebouw toegestaan”;
c. de oppervlakte van het gebouw of de overkapping zal ten hoogste 150 m² bedragen;
d. de goothoogte van het gebouw of de overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
e. de dakhelling van het gebouw of de overkapping zal ten hoogste 60º bedragen.

25. 3. Specifieke gebruiksvoorschriften
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 44 lid 44.1., wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor woondoeleinden;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijfsdoeleinden.

 

Winkelmandje

De winkelwagen is leeg

Vorige website

De website die van 2001 tot 2010 online stond kunt u hier bekijken.

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief die ongeveer 6 keer per jaar verschijnt.
Ik ga akkoord met het Privacybeleid